Uit de algemene ledenvergadering van 30 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2016.

Aanwezig: 40 leden inclusief bestuur
Afwezig met kennisgeving: Wim Beumer, Koos van der Maarel

Opening en mededelingen:

De vergadering start om 20.00 omdat om 19.30 nog geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was. Peter bedankt namens Greet iedereen voor de bloemen en de aandacht. Er zijn meer leden aanwezig dan in 2015.

Het open toernooi (2015) was financieel het beste toernooi ooit. Dank aan alle vrijwilligers hiervoor!

Verslag vorige vergadering d.d. 18 maart 2015:

N.a.v. de rondvraag: Hoe een overlijden binnen de vereniging kenbaar maken? Hanny en Reina houden het wel en wee in de gaten en schakelen met het bestuur hierover.

Verslag van 2015 en plannen 2016:

Technische (toernooi) commissie:
De clubkampioenschappen enkel waren moeizaam om te organiseren. Conrad heeft dit informeel nog georganiseerd. De clubkampioenschappen dubbel waren ook moeizaam qua aantal deelnemers.

Het nieuwe “landentennis” in het najaar o.l.v. Hanny en Reina was super.

Het Open toernooi loopt als een trein. Peter blijft het toernooi in week 34 doen. Wim Uding gaat organisatie/coördinatie overnemen van Frans.

Er is overleg geweest over de VTK (week 40) maar dit gaat niet door.

Onderhoudscommissie:
Voorjaarsonderhoud 26 maart: opkomst was super (19). De gravelbanen zijn bijna weer klaar.

Het is gelukt om in 1 dag een ijsbaan te maken, helaas kon deze maar 1 dag gebruikt worden. Volgende keer de lijnen eruit halen. Als er een vorstperiode aankomt gaan we dit weer doen.

Er zijn plannen een zendmast te plaatsen op de plaats van de oefenkooi. De vereniging heeft dan wel opslagruimte op een andere plaats nodig. De vereniging wil meewerken aan de plannen maar het mag de vereniging geen geld kosten. De vereniging huurt de grond van de Gemeente Voorst. Jacob en Henk gaan hiermee verder.

Binnen 1 of 2 jaar: project voor dak (4000-5000 euro).

Het kunstgras kan nog 6 tot 7 jaar mee.

Er is de afgelopen periode veel gerealiseerd, aan de buitenkant en binnenkant. Henk, namens de club, bedankt!

Barcommissie:
De binnenkant is opgeknapt, geschilderd door Koen, nieuwe gordijnen.

Het voetbaltoernooi heeft plaatsgevonden en we gaan dit weer doen.

Feestjes zijn ook welkom, onder bepaalde voorwaarden.

Graag altijd bonnetjes invullen voor consumpties en je naam erop zetten.

Penningmeester:
Leo licht de het financiële jaarverslag toe. 2015 was een goed jaar.

Kascommissie:
Rob Odinot en Bram Keurhorst hebben de kascontrole gedaan. Dit was akkoord.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Rob en Bram blijven dit doen.

Begroting 2016:
Het aantal leden baart zorgen. De begroting is negatief maar het resultaat hoeft niet negatief uit te vallen. Zonne-energie? De terugverdientijd is ca. 10 jaar. De begroting is akkoord.

Vacatures Bestuur:

Frans bedankt zijn mede-bestuursleden voor de afgelopen 8 jaar. Hij stopt ermee. Hij bedankt de leden voor het vertrouwen.

Arie roept Frans en Peter, als aftredende bestuursleden, naar voren. Hij blikt terug op wat ze voor de vereniging hebben gedaan en bedankt hun hiervoor namens de club.

Voorzitter:
De functie van voorzitter is vacant. Niemand heeft zich gemeld.

Bestuurslid technische commissie:
Irma wil een aantal zaken oppakken maar niet in het bestuur. De bestuursfunctie is dus vacant.

Secretariaat:
Margot neemt het secretariaat van Arie over.

Het bestuur gaat naar de verdeling van de bestuurstaken kijken. Conrad Pauw neemt de verzending van de nieuwsbrief van Peter over.

Leo, Henk en Arie stoppen ook in 2017.

Rondvraag:

De contributie blijft voor 2016 gelijk. Is verhogen een optie?

We hebben nog slechts ca. 120 leden. Dit kan een reden zijn om een keer de contributie te verhogen. Over het algemeen is het netto-resultaat van een contributieverhoging nul of negatief. Het kan een trigger zijn voor slapende leden om op te zeggen.

Idee:
Een stukje/advertentie in De Stentor om nieuwe leden te werven?

Het contributiejaar is een kalenderjaar. De contributie wordt in maart/april afgeschreven.

Wat gebeurt er als er volgend jaar 3 bestuursleden aftreden en er geen vervanging komt? Dat is een zwart scenario en betekent het einde van de vereniging.

Sluiting:

Om 21.21 uur sluit Arie de vergadering.

Share