Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018

Aanwezig: 41 leden inclusief bestuur

Afwezig met kennisgeving:  Wim van Werven, Wil v/d Bos, Wyno Harmelink, Angelien Timmer, Marieke Wessels, Marjan ten Hove, Conrad en Anneke Pauw, Dinie Berenschot, Hans Brugman, Jan v/d Wal, Martijn Bresser en Michel Loumans.   

  • Opening en mededelingen

De vergadering start om 20.00 omdat om 19.30 nog geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was. Leo Slijkhuis opent de vergadering.

  • Verslag vorige vergadering d.d. 22 maart 2017

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
Er zijn geen verdere ontwikkelingen m.b.t. de zendmast.
Carla: Kunnen de notulen voortaan vooraf toegestuurd worden bijv. in de Nieuwsbrief? Dit idee nemen we mee.

  • Verslag van 2017 en plannen 2018

Technische (toernooi) commissie:
Wim Uding over het: Klarenbeek Open: dit jaar nog meer lokale goederen inkopen. Hij bedankt alle vrijwilligers. Het was een lucratief toernooi.
Peter van Heerwaarden: je kan je weer inschrijven voor het Open Toernooi.
Hannie over Lief & Leed:  vorig jaar ging het goed, dit jaar zijn er nog geen bezoekjes gedaan.

Onderhoudscommissie (Jacob):
Afgelopen herfst is er geen groot onderhoud gedaan i.v.m. het weer.
Blad is opgeruimd door Wim Harmelink.
Er komt weer een voorjaarsschoonmaak.
Er is een nieuw slot besteld en 150 nieuwe sleutels.
De elektrische installatie is gekeurd. Keuring was € 1000 en er moeten tekeningen van de bedrading komen en er moeten veranderingen doorgevoerd worden. Dit is nodig voor de brandverzekering.
Gravelbanen worden z.s.m. in orde gemaakt. De competitie begint misschien op kunstgras.
We hebben kosten gehad aan de rolmachine.
Jacob hoopt op veel vrijwilligers bij de voorjaarsschoonmaak. Wanneer dit wordt is afhankelijk van het weer.
Voor kunstgras liggen er 2 nieuwe lampen klaar. De afstelling van de lampen is gedaan door een specialist. Dit n.a.v. een vraag van Christa.

Barcommissie (Rob):
Er zijn nieuwe tafelbladen aangeschaft voor het terras.
Er is een nieuwe vaatwasser. Graag geen ander programma instellen!
Koelkast graag bijvullen.
Graag kasbladen invullen en geld afdragen. Er mag ca. € 50 euro in zitten.
Graag het clubhuis netjes achterlaten. 

Penningmeester:
Leo licht het financieel jaarverslag 2017 toe. Hij licht de balans en de exploitatie toe. We zijn € 1.424 ingeteerd. Ook licht hij de begroting voor 2018 toe.

Abonnementskosten: bijv. voor de televisie, de website etc.

De gemeente Voorst heeft de OZB niet verhoogd.

De € 15 euro extra contributie is noodzakelijk.

De begroting komt € 2000 negatief uit. Meer feestjes zou een manier zijn om aan inkomsten te komen. We hebben al veel gesneden in de kosten.

Suggestie van Femmy: zou een pinapparaat meer opleveren?
Suggestie Frans: minder aan onderhoud uitgeven, alleen wat noodzakelijk is? Maak een  inschatting van wat eraan komt qua onderhoudskosten bijv. het dak, vervanging kunstgras etc.
Christa: Hoe kunnen we meer inkomsten binnenhalen bijv. door te flyeren en meer stukjes in het Voorster Nieuws om nieuwe leden te trekken.

Kascommissie:
Conrad en Wyno hebben op 20 maart 2018 de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Leo bedankt Conrad en Wyno en dankt Bram voor de ondersteuning.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Christa en Rina melden zich aan voor de kascommissie.

  • Verkiezing nieuwe bestuursleden

Er zijn geen aanmeldingen voor de bestuursfunctie technische commissie.

  • Sponsoring

John stelt zich voor en praat ons bij over sponsoring. Hij vertelt de mogelijkheden van sponsoring. Hij vraagt iedereen om hulp hierbij. Als iemand een potentiële sponsor heeft, graag even contact opnemen met John om te voorkomen dat een bedrijf door meerdere leden benaderd wordt.

John: is adverteren op de website een optie?

De sponsors met een contract mogen 1 keer per jaar gebruik maken van het park en hier de consumpties gebruiken.

Graag allen meedenken over hoe we meer inkomsten kunnen genereren.

Christa gaat een keer een stukje aanleveren aan het Voorster Nieuws, ook om te testen of het geplaatst wordt vanwege concurrentie met de Stedendriehoek.

  • Rondvraag

Contributie is nog vrij laag, in stappen verhogen?

Er wordt toegelicht wat voor feestjes er gegeven kunnen worden.

Huurt de tennisleraar de banen? Nee, dit is niet zo en ook nooit zo geweest.

Notulen van vorig jaar niet meer voorlezen tijdens de vergadering.

Wie wil er volgend jaar op zaterdag in een mix team spelen? Meld je bij Christa.

  • Sluiting

Leo ligt toe dat naast ons park een beach handbal/volleybal veld komt. Hier is overleg over geweest met S.C. Klarenbeek. We hebben aangegeven geen zand op onze banen te willen.

8 april is de opening van het seizoen, er is dan ook een tennisclinic.

Om 21.15 uur sluit Leo Slijkhuis de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid en de inzet voor de vereniging.

Share